ระบบบริการสุขภาพประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)


     ระบบสุขภาพประเทศอังกฤษ เป็นระบบระบบสาธารณสุขแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Health System) หรือสวัสดิการเต็มรูปแบบ พลเมืองทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลฟรีและเสมอภาคกันหมด ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (National Health Service, NHS) รัฐบาลใช้เงินจากการเก็บภาษีทั่วไปในการสนับสนุนเรื่องของระบบสุขภาพสำหรับระบบสุขภาพมีการแยกผู้ซื้อออกจากผู้ให้บริการ และการบริการปฐมภูมิถูกแยกจากการบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิอย่างชัดเจน มีการนำเอากลไกการขึ้นทะเบียนมาใช้ การขึ้นทะเบียนกับสถานบริการในชุมชนจึงมี2 แบบคือ1) ขึ้นทะเบียนในลักษณะแบ่งพื้นที่โดยรัฐโดยมีทีมงานใน Health Centre รับผิดชอบประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่ตามที่รัฐก าหนด และ 2) ขึ้นทะเบียนกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (General Practitioner, GP หรือ Family Physician, FP) โดยให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกผู้ให้บริการ สามารถเปลี่ยนสถานบริการและเครือข่ายได้ตามความสมัครใจ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สำหรับPrimary Care Trust (PCTs) ทำหน้าที่คล้ายๆ ผู้ซื้อบริการ โดย PCTsจัดสรรงบให้หน่วยบริการปฐมภูมิแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ ปรับด้วยโครงสร้างอายุและปัจจัยอื่นๆ
 
     ในกรณี“Surgery” หรือ “GP Practice” ลักษณะคล้ายๆ Polyclinic บ้านเรา ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ คือ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหลายคนช่วยกันให้บริการ มีทั้งแบบ Full-time และ Part-time ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมิที่จะได้รับจัดสรรเงินจาก PCTs จัดสรรงบให้หน่วยบริการปฐมภูมิแบบเหมาจ่ายรายหัว ผู้ให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิจะเป็นทีมสุขภาพหลากหลายสาขา โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นผู้บริหารจัดการและทำหน้าที่เป็นผู้ที่คอยดูแลคนไข้ว่าป่วยมากน้อยอย่างไร ก่อนที่จะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหากจำเป็น (Gate Keeper) ร่วมกับพยาบาล และพยาบาลผดุงครรภ์จะให้การดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การใช้บริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ป่วยร่วมจ่ายค่ายาตามใบสั่ง (ยกเว้นเด็ก คนชรา และผู้ป่วยบางกลุ่ม) ประเทศอังกฤษมีระบบการเชื่อมคุณภาพบริการทางคลินิกกับค่าตอบแทนของแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว (Quality Outcome Framework, QOF) ด้วยการวัดคุณภาพออกมาเป็นคะแนน สำหรับรายได้ที่เกิดจากการให้บริการตาม QOF เป็นรายได้ของสถานบริการ ไม่ใช่รายได้ของรายบุคคล ในปี 2003 ระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษกลับสู่ระบบการตลาด และในปัจจุบันประเทศอังกฤษมีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพครั้งใหญ่ คือ มีการรวมตัวกันของแพทย์ GP เป็นหน่วยงานใหม่ ที่เรียกว่า Clinical Commission Group (CCGs) แทนหน่วยงาน PCTs โดยลักษณะของการรวมตัวกันแบบ CCGs ในครั้งนี้ พบว่าโครงสร้างและระบบหน้าที่การทำงานส่วนใหญ่เหมือนเดิม แต่ที่แตกต่างไปคือ จะเปิดโอกาสให้แพทย์ GP สามารถเข้าไปทำงานในบอร์ดบริหารขององค์กรได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรวมตัวกันในครั้งนี้ยังคงมีปัญหา เนื่องจากยังไม่สามารถผ่านร่างกฏหมายของรัฐสภาได้ แต่มี PCTs จำนวนไม่น้อยในประเทศอังกฤษที่ยุบไปแล้ว และจัดตั้งองค์กรใหม่ที่เรียกว่า CCGs ก่อนที่กฎหมายจะผ่านรัฐสภา ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมาก
 
   สำหรับอังกฤษเป็นประเทศต้นแบบที่นำกลไกตลาดภายในและเป็นการประสานงานของบริการสุขภาพระดับพื้นที่ที่มาใช้พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมทางสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการปฐมภูมิเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบสามารถเป็นที่พึ่งประชาชนได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับเน้นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ