ระบบการรักษาพยาบาล ประเทศ ออสเตรเลีย


     ระบบดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลียให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและถือเป็นระบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกระบบดูแลสุขภาพประจำชาตินี้เรียกอีกอย่างว่า “Medicare”และได้รับเงินสนับสนุนจากเงินภาษี Medicare คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ค่าโรงพยาบาล และค่ายา แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนค่าบริการทางทันตรรม ทางสายตา และค่าบริการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็นของ “รัฐบาล” และ“เอกชน” คนไข้รัฐมีการประกันสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาล ของ Medicare โรงพยาบาลเอกชนดำเนินการในเชิงพาณิชย์ คนไข้เอกชนชำระค่าธรรมเนียมประจำปีเพื่อการคุ้มครอง สุขภาพตามความต้องการ ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงระดับโลก ดังนั้นไม่ควรเป็นกังวลว่าบริการจะด้อยกว่า สำหรับคนที่มีประกันสุขภาพสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและของเอกชน แต่ถ้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนการประกันสุขภาพอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
 
     ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลสูงด้วยระบบของรัฐบาลที่จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ทุกคน การประกันสุขภาพจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล แผนประกันสุขภาพเป็นกฎข้อบังคับสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกคนที่ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ส่วนมากจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลภายในมหาวิทยาลัย บางแห่งมีแม้กระทั่งแพทย์เฉพาะทาง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาขนาดเล็กจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมมา

การประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ                       

     นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องทำประกันสุขภาพตามแผนประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย  ในระบบการประกันสุขภาพของออสเตรเลีย รัฐบาลได้กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการประเภทต่างๆ โดยแพทย์และโรงพยาบาล บริษัทประกันสุขภาพจ่ายค่าบริการให้สำหรับ
• ค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนในกรณีที่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาล (โรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยรัฐบาล)
• ค่ารักษาพยาบาล 85% สำหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ แต่ไม่ใช่ในโรงพยาบาล
• ค่าใช้จ่ายบางส่วนตามใบสั่งยาและ
• ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งหมด
สถาบันการศึกษาจะออกบัตรสมาชิกประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อใช้แสดงต่อแพทย์เพื่อขอสิทธิประโยชน์จากการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหนดในกรณีที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง คู่สมรสและบุตรของนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีก็มีสิทธิในการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย