ระบบการรักษาพยาบาล ประเทศ แคนาดา


     ระบบประกันสุขภาพหลักของแคนนาดาเป็นระบบประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งรัฐบาลกลาง (state government) จัดสรรงบประมาณจากภาษีให้หน่วยงาน Health benefits ในแต่ละจังหวัด(province) /แคว้น (territory)ของรัฐบาลท้องถิ่น (provincial government) เป็นผู้รับผิดชอบบริหารระบบประกันสุขภาพและดูแลการให้บริการแก่ประชาชนที่มีสิทธิเช่น ในจังหวัด OntarioจะมีOntario Health (OHB )Benefit s เป็นผู้บริหารระบบ นอกจากนี้แล้วแต่ละจังหวัดในแคนนาดายังมีอิสระในการวางนโยบายสุขภาพของตน ระบบประกันสุขภาพของแคนนาดาครอบคลุมประชากรทั้งหมดของประเทศ และผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดที่รับบริการ ระบบประกันหลักอื่นๆในประเทศแคนนาดาได้แก่ การประกันสุขภาพของลูกจ้าง (employee benefits plans) ซึ่งมีความหลากหลายค่อนข้างมากและประกันสุขภาพเอกชน1สําหรับผู้ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบประกันหลักของประเทศ เช่น กลุ่มชนเผ่าอินดียน หรือ อินนู(Innu) สามารถใช้บริการภายใต้โปรแกรมสําหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ (Non-Insured Health Benefits, NIHB) ที่มีMedical Services Branch (MSB) ของ Health Canada เป็นผู้ดูแล

     หน่วยงานที่บริหารชุดสิทธิประโยชน์ด้านยาของแคนนาดา ได้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด/แคว้น Drug Program Branch ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งภายใต้กระทรวงสาธารณสุข(The Ministry of Health and Long-Term Care) เป็นผู้บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์ด้านยาของแต่ละจังหวัด(Drug Benefits Program) ซึ่งรวมถึงการจัดทําบัญชีรายการยาและราคายา Drug Program Branch
มีหน้าที่เป็นผู้นําในการทําให้เกิดบริการด้านเภสัชกรรมที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและส่งเสริมสถานะทางสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนั้น