ระบบรักษาสุขภาพ ประเทศสิงคโปร์


     รัฐบาลมีการวางมาตรฐานเรื่องสุขอนามัยภายในประเทศไว้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดและปลอดเชื้อบริเวณร้านอาหารและแผงลอยขายของข้างถนน นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ำประปาจากก็อกได้โดยไม่ต้องต้มเนื่องจากเป็นน้ำสะอาดและมีความปลอดภัย สามารถใช้ดื่มได้

     การดูแลรักษาพยาบาลของสิงคโปร์นั้นได้ยอมว่ารับเป็นหนึ่งในระบบการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก มีทั้งหมอและทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวสามารถซื้อยาได้จากร้านเภสัชกรที่ตั้งอยู่โดยทั่วไปรวมไปถึงซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและศูนย์การค้า ร้านขายยาส่วนใหญ่เปิดทำการตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น. และอาจมีบางแห่งที่เปิดบริการจนถึง 22.00 น.

     สิงคโปร์ยังมีการจัดตั้งระบบประกันสังคม เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อดูแลด้านสุขภาพและเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยระบบประกันสังคมของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. Medisave หรือการใช้บัญชีออมสุขภาพ ซึ่งเป็นภาคบังคับที่ประชาชนใช้เงินออมในบัญชีของตนเอง
2. Medishield เป็นระบบประกันสุขภาพสมัครใจที่ครอบคลุมโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยจะสามารถหักเงินจากบัญชีออมเพื่อสุขภาพมาซื้อประกันในส่วนนี้ได้
3. Medifund เป็นระบบสังคมสงเคราะห์ของรัฐบาลในกรณีที่ประชาชนไม่มีเงินพอ
 
     ซึ่งเมื่อเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ประชาชนก็จะนำเงินจากบัญชีเงินออมสุขภาพมาจ่ายให้กับโรงพยาบาล  ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูง หากซื้อประกันแบบสมัครใจไว้ ประกันสุขภาพสมัครใจนี้ก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่หากค่ารักษาพยาบาลสูงมากไม่สามารถจ่ายได้ ก็จะสามารถขอสังคมสงเคราะห์ได้ตามลำดับ