ข้อมูลทั่วไป

 

ประเทศฝรั่งเศส มีระบบการศึกษาที่แตกต่างจากระบบการศึกษาของไทย และประเทศตะวันตกอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับคนไทยมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญต่อคติประจำชาติที่ว่า “เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” เป็นอย่างยิ่ง คติพจน์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก รวมถึงด้านการศึกษาซึ่งชาวฝรั่งเศสถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากความเคารพในด้านเสรีภาพ และความเสมอภาคในแต่ละปี นักศึกษาต่างชาติมากกว่า 278,000 คน เดินทางไปศึกษาต่อยัง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในจำนวนี้มีจำนวนนักศึกษาปริญญาเอกถึง 12 เปอร์เซ็นต์ หรือ ประมาณ 25,000 คน ระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ LMD : Licence (Bachelor), Mater, Doctorat เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศในยุโรป ประเทศฝรั่งเศสถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในยุโรปที่คนไทยไปเรียนต่อกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวิชาด้านกฎหมาย สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์