ระบบการรักษาพยาบาล ประเทศฝรั่งเศส


ระบบการประกันสังคมของฝรั่งเศสได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพสูง

INSURANCE
     ในแง่ของการประกันสังคมฝรั่งเศส นักศึกษาฝรั่งเศสและนักศึกษาต่างชาติได้รับประโยชน์จากระบบการประกันสังคมที่ชัดเจน เพื่อที่จะได้รับสิทธิของประกันสังคมนักศึกษานั้นจำเป็นต้อง
·         ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
·         มีอายุน้อยกว่า 28 ปีในวันที่ 1 ตุลาคมของปีการศึกษาปัจจุบัน
การเข้าเป็นนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาโดยสมบูรณ์เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ค่าลงทะเบียนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 200 ยูโร
**นักเรียนทุนได้รับการยกเว้นการจัดเก็บนี้
การประกันสังคมชดเชยคืนให้โดยเฉลี่ย 70% ของค่ารักษาพยาบาล
การให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศสมี "บริการระหว่างมหาวิทยาลัยด้านเวชศาสตร์ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ" 
การบริการเหล่านี้ได้แก่ การที่แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยามาเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆแก่นักศึกษาตลอดทั้งปี
 
           ประชาชนฝรั่งเศสทุกคนจะขึ้นทะเบียนบัตรที่เป็นระบบออนไลน์ทั่วประเทศเรียกว่าบัตรสวัสดิการสุขภาพ โดยในบัตรจะฝังชิปไว้ข้างในเก็บประวัติต่างๆของคนไข้ไว้ในนั้นได้และสามารถขอบัตรสวัสดิการสหภาพยุโรปได้
 
           ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการสุขภาพทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนกับแพทย์ทั่วไป  ส่วนทันตแพทย์ถือเป็นแพทย์เฉพาะทางไม่สามารถไปพบด้วยตนเองได้ต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์ทั่วไป ถ้าไม่มีใบส่งตัวไปจะต้องจ่ายเงินเอง 8 ยูโร
 
           ประชาชนสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพเอกชนได้เพื่ออำนวยความสะดวกอื่นๆโดยที่รัฐบาลจะร่วมจ่ายให้ การร่วมจ่ายนี้คิดเป็น% ประกันสุขภาพเอกชนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ1, 2 และ 3 โดยประเภท 3 จะดีที่สุดและแพงที่สุด อย่างของคุณชาร์ลเป็นแบบที่ 2 รัฐจะร่วมจ่ายดังนี้ ค่ายาในบัญชียาหลัก 35% ค่ายานอกบัญชียาหลัก 65% ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 40% ค่าตรวจของแพทย์ 30% ค่าบีริการส่งต่อ 35% ค่าแว่นสายตาถ้าอายุน้อยกว่า 18 ปี จ่าย35 % ถ้าอายุมากกว่า 18 ปีร่วมจ่าย 45%
 
            ถ้าไปรักษากับแพทย์ทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนไว้และไปรักษาตามระบบบริการจะรักษาฟรีแต่ต้องอกค่าใช้จ่ายไปก่อน แพทย์ทั่วไปส่วนใหญ่จะเปิดคลินิกเวลา 8.30-12.00 น.และ 14.00-19.00 น. ค่าบริการในการพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและขอคำปรึกษา 1 ครั้ง ประมาณ 20 ยูโร แต่ถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางคิด 60-100 ยูโร ถ้ามีใบส่งตัวรัฐจะจ่ายคืนให้ทั้งหมดแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แพทย์ที่คลินิกเขียนใบสั่งยาให้ไปซื้อยาที่ร้านขายยาของเภสัชกร ถ้าต้องฉีดยาต้องซื้อยาไปแล้วโทรนัดให้พยาบาลอิสระมาฉีดยาให้ที่บ้านพร้อมจ่ายค่าบริการให้ ระบบบริการจะเป็นระบบนัดหมายทั้งหมด มีการตรวจสุขภาพทุกปีโดยบริษัทหรือนายจ้างจ่ายเงินให้ทั้งหมด