ระบบรักษาสุขภาพ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


     ตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กำหนดให้ผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศนี้ทุกคน ต้องมีการประกันสุขภาพ  , การประกันอุบัติเหตุ หรือการประกันสำหรับสตรีมีครรภ์และการคลอด (Mutterschaft)  ในประเทศสวิตฯ มีบริษัทประกันสุขภาพมากกว่า 90 บริษัท ตามกฎหมายของกำหนดให้บริษัทประกันสุขภาพเหล่านี้ ต้องรับผู้ที่ยื่นขอทำประกันสุขภาพเข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ สำหรับการทำประกันประเภทพื้นฐาน (Grundversicherung) แต่บริษัทประกันขนาดเล็กมีข้อยกเว้นในการรับสมาชิก โดยเลือกรับแต่สมาชิกที่อาศัยอยู่ ในเขตที่บริษัทประกันตั้งอยู่เท่านั้นทุกคนมีอิสระในการเลือกบริษัทที่ตนจะทำประกันสุขภาพ

     สำหรับค่าประกันสุขภาพ ต้องชำระเป็นรายเดือน เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี จ่าย ➞เบี้ยประกันรายเดือน  (Prämien) ในอัตราที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่ ส่วนผู้อยู่ในวัยหนุ่มสาว (อายุระหว่าง 19 ปี - 25 ปี) ทางบริษัทประกัน สุขภาพบางแห่งเสนออัตราค่าประกันที่ถูกกว่าผู้ใหญ่ อัตราค่าประกันของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะให้ความคุ้มครองในลักษณะหรือรูปแบบเดียวกันก็ตาม (สำหรับการประกันสุขภาพแบบธรรมดา) สำนักงานประกันสวัสดิการสังคม (Bundesamt für Sozialversicherung & ดูหน้า 72) จะแจ้งรายชื่อและอัตราค่าประกัน
สุขภาพของบริษัทประกันของแต่ละรัฐทุกๆ ปี ถ้าบริษัทประกันสุขภาพใดต้องการขึ้นอัตราค่าประกัน จะต้องทำหนังสือแจ้งต่อสมาชิก (ผู้ทำประกัน) และช่วงเวลาที่ขึ้นค่าเบี้ยประกันนี้ สมาชิกสามารถบอกเลิกการทำประกันต่อบริษัทได้ โดยมีจดหมายลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนที่เบี้ยประกันในอัตราใหม่จะมีผล

     ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีข้อกำหนดว่าลูกจ้างทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน ผู้ที่ทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์จะได้รับความคุ้มครองจากทั้ง 2 ประเภทคือ การคุ้มครองอุบัติเหตุจากการทำงานและนอกเวลาทำงาน ค่าประกันอุบัติเหตุเป็นการจ่ายร่วมกันของลูกจ้างและผู้ว่าจ้าง โดยในส่วนของลูกจ้างจะถูกหักออกจากเงินเดือน แต่ทั้งนี้คุณสามารถทำประกันอุบัติเหตุเป็นการส่วนตัวได้ สำหรับสมาพันธรัฐสวิสการประกันอุบัติเหตุภาคบังคับที่สำคัญที่สุดคือ "ซูวา" (Suva) ย่อมาจาก "สถาบันประกันอุบัติเหตุ แห่งประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์"